MGOPS
Click on the slide!

COACHING

dla uczestników programu

W ramach programu „A JAK AKTYWNOŚĆ...” osoby uczestniczące w programie rozpoczęły spotka...

Więcej...
Click on the slide!

BEZDOMNOŚĆ

problem spoleczny

Bezdomność z uwagi na skalę zjawiska, jego złożone przyczyny, oraz jak się wydaje szczególnie...

Więcej...
Click on the slide!

Program PEAD

Program wydawania żywności

Europejski Program Pomocy Żywnościowej - PEAD - w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje......

Więcej...
Click on the slide!

A JAK AKTYWNOŚĆ 2011

MGOPS  w Nowem ponownie przystapił do realizacji......

Więcej...
Click on the slide!

Kursy zawodowe

dla beneficjentów

Zakończyły sie kursy zawodowe......

Więcej...
Click on the slide!

OTWARCIE PUNKTU

dla osób niepełnosprawnych

23 czerwca 2007 roku na Rynku w Nowem odbył się festyn inaugurujący otwarcie punktu dla osób ...

Więcej...
Click on the slide!

COŚ TYLKO DLA SIEBIE.

warsztaty wyjazdowe

Za sobą mają zajęcia z terapii rodzinnej, której zwięczeniem był wyjazd do ośrodka w Skłudzew...

Więcej...
Click on the slide!

OPIEKA

nad chorym w domu

założeniem systemu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych jest...

Więcej...
Click on the slide!

Zakończenie programu EFS

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem w dniu 14.12.2009 roku zakończyły się zajęća w p...

Więcej...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
PDF Drukuj

                                                                                                                                                                            Nowe, dnia 08.06.2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wyjazdowego wypoczynku letniego nad jezioro dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Nowem wpłynęły dwie oferty.

Wybrano ofertę Ośrodka Wypoczynkowego „Delfin” Krzysztof Klucznik, Biały Bór, 86-302 Grudziądz

 

 

                                               Kierwonik MGOPS Nowe Arleta Maliszewska

 

 

                              

 
PDF Drukuj

                                   Nowe, dnia 16.05.2016r.

               

                               Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowejw Nowem.

 

 

                               Kierownik MGOPS w Nowem informuje, że zakończono nabór na stanowisko młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Nowem, w wyniku którego została wybrana 

                                        Pani Anna Zakrzewska zam. Czaple

 

 
PDF Drukuj

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem                        Nowe,  10.05.2016

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

tel. + 48 52 333 72 37

fax + 48 52 333 72 37

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

www.mgopsnowe.pl

 

 

 

 

                                                           Zapytanie ofertowe

           

 

            I. ZAMAWIAJĄCY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem

Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

NIP: 559-17-00-854, REGON: 092366070

           

            II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca  na zorganizowaniu wyjazdowego wypoczynku

letniego nad jeziorem dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Nowem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- ilość dzieci ok. 25 w wieku od 7 do 17 lat ze Świetlicy Środowiskowej

z terenu gminy Nowe,

- czas trwania wypoczynku: minimum 7 dni  maksimum 10 pełnych dni

zapewnione noclegi, wyżywienie (3 posiłki i podwieczorek),napoje chłodzące, ubezpieczenie NNW,

- odległość wypoczynku od miejsca zamieszkania musi wynosić nie więcej niż 100 km,

- liczba dzieci w miejscu zakwaterowania nie powinna przekraczać 80 osób,

- zakwaterowanie uczestników w pokojach mieszczących od 3 do 5 osób z pełnym węzłem

sanitarnym,

- obiekt ogrodzony, strzeżony całodobowo, własne kąpielisko z ratownikiem WOPR

- realizacja programu profilaktycznego z zakresu uzależnień dla uczestników wypoczynku,

- zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz dodatkowych atrakcji,

- zapewnienie sprzętu rekreacyjno - sportowego

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry oraz spełnienie innych wymogów określonych

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie

warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,

a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz.67),

- zapewnienie transportu w dwie strony,

           

            III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 27.06.2016 – 01.08.2016.

           

            IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP lub KRS,

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające z niniejszego zapytania oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia, a nie wymienione

w dokumentach, dla prawidłowego i  kompleksowego  zrealizowania zapytania w tym: koszty

ubezpieczenia, koszty opłat parkingowych (jeśli występują), wszelkie pozostałe koszty konieczne

do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji  zapytania oraz warunkami stawianymi

przez zamawiającego,

- posiadać podaną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty za pobyt jednego uczestnika podaną w PLN.

           

            V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- oferta z podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,

- oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno –

prawnych,

- kserokopie nadania NIP i REGON potwierdzone za zgodność z oryginałem,

- kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- harmonogram realizacji programu profilaktycznego.

           

            VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-  oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  przesyłki pocztowej,  przesyłki kurierskiej  lub też dostarczona osobiście na  adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem, Plac

Św. Rocha 5, 86-170 Nowe do dnia 25.05.2016 roku do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do MGOPS, a nie nadania),

-  ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  30.05.2016, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty

zostanie ogłoszony o godzinie 12.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe oraz na stronie internetowej pod adresem

www.mgopsnowe.pl.

-  oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.mgopsnowe.pl oraz www.bip.gminanowe.pl.

-  informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać osobiście w Miejsko-Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem przy ul. Plac Św. Rocha 5 w pokoju nr 9-10 lub pod

numerem telefonicznym 52 337 72 37.

           

            VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena 50%,

- atrakcyjność programu wypoczynkowego 25%,

- atrakcyjność i forma realizacji programu profilaktycznego 25 %.

 

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem

mgr Arleta Maliszewska

 
PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA

WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO WYCHOWAWCY

W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem ogłasza nabór

na stanowisko młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowe

w wymiarze 1 etatu

na czas zastępstwa

od 16 maja 2016r.

 

1.Wymagania niezbędne:

a) ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, resocjalizacja, psychologia, praca socjalna lub inny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wychowaniu w trzeźwości           i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

c) umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole,

d) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-opieka nad wychowankami po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,

-pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,

-pomoc dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych,  rówieśniczych i osobistych,

-stała współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci, oraz z instytucjami mającymi wpływ na rozwój dziecka,

-przygotowywanie i prowadzenie zajęć zgodnie z programem wychowawczym

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i staż pracy,

d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,

e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

5.Miejsce składania dokumentów:

 

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie

do 12 maja 2016 do godziny 15,00

osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Pl. Św. Rocha 5 Nowe pokój nr 4,

lub przesłać na adres ośrodka (decyduje data wpływu do MGOPS)

w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko".

 

 
PDF Drukuj

Rodzina 500 Plus

 

Urząd Gminy w Nowem informuje, że sprawy związane z obsługą świadczenia wychowawczego „500 plus” prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców, iż

druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” można  pobierać od dnia 14.03.2016r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem w pok. Nr 5 w następujących dniach:

 • poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 15.00
 • wtorek           od godz. 7.00 do godz. 16.00
 • środa             od godz. 7.00 do godz.  15.00
 • czwartek       od godz. 7.00 do godz. 15.00
 • piątek             od godz. 7.00 do godz. 14.00

wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” można składać w terminie od dnia 1 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem w pok. Nr 5 w następujących dniach:

 • poniedziałek od godz. 7.00 do godz.  15.00
 • wtorek           od godz. 7.00 do godz. 16.00
 • środa             od godz. 7.00 do godz.  15.00
 • czwartek       od godz. 7.00 do godz. 15.00
 • piątek             od godz. 7.00 do godz. 14.00

Wnioski można będzie składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);
 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 1 lipca br., włącznie wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównanie od dnia 1 kwietnia 2016r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Powyższe świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Natomiast na drugie i kolejne dziecko bez ustalonego kryterium dochodowego. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł netto.

Pierwsze dziecko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Dochód przyjmujemy tak jak w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych – obowiązują dochody za rok 2014.

Ponadto informujemy iż pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016r, do dnia 30 września 2017 roku.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 lutego 2016 /Dz.U z 2016 poz. 195/ roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa oraz wypłata nastąpi do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października wypłata świadczenia za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 
Więcej...
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 6 z 44